Główna nawigacja

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Dnia 25 grudnia 2014 r. obowiązywać zacznie nowa ustawa o prawach konsumenta uchwalona przez sejm dnia 30 maja 2014 r.

Zmiany obejmą szereg kwestii związanych z zawieraniem umów. Poniżej najważniejsze jej postanowienia.

W ramach obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, który zawiera z konsumentem umowę na odległość ustawa nakłada obowiązek dokładnego i jasnego poinformowania o danych przedsiębiorcy oraz całkowitym koszcie, który klient poniesie w związku z transakcją. Wprowadzony zostanie także wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności.

Wydłużeniu ulegnie termin do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość. Dotychczasowe 10 dni zastąpi termin 14-dniowy. 

W przypadku zakupu przez klienta wadliwego produktu, w ramach reklamacji będzie mógł on wybrać między naprawą, obniżeniem ceny, wymianą a odstąpieniem od umowy.

Projekt ustawy wprowadza zakaz nakładania na konsumenta wyższych kosztów za wybór pomiędzy określonymi sposobami płatności, ograniczając koszty do tych, które przedsiębiorcy faktycznie ponieśli w związku z wybranym sposobem płatności.

Opłaty za telefoniczny kontakt z przedsiębiorcą w związku z nabywanym produktem bądź usługą nie będą mogły być większe niż te za zwykłe połączenie.

Ustawa przewiduje wydłużenie do 12 miesięcy terminu obowiazywania domniemania ukrytej wady produktu w przypadku złożenia przez konsumenta reklamacji.

W ramach nowej ustawy zmianie ulegnie również definicja konsumenta. Projekt przewiduje bowiem, że za konsumenta należeć będzie uznać także osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która dokona zakupu w celu niezwiązanym z tą działalnością w stopniu przeważającym.

Nowa ustawa wdraża w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Bez wątpienia zwiększa ona ochronę prawną konsumenta w kontaktach z przedsiębiorcami zrównując tym samym uprawnienia kupujących i obowiązki sprzedających w całej Unii Europejskiej.

Piotr Gładysz

Rewolucja w postępowaniu karnym

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks Postepowania Karnego oraz niektórych innych ustaw znacząco zmienia kształt polskiej procedury karnej. Wskazana ustawa, podpisaniu przez Prezydenta RP w dniu 18 października 2013 r. wejdzie w życie 1 lipca 2015 r.

Prace nad omawianą ustawą prowadzone przez Komisję Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości trwały prawie 2 lata i objęły swym zakresem większość ważniejszych przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. Efektem ich jest zmiana w znacznym zakresie filozofii procesu karnego i wyraźne wzmocnienie zasady kontradyktoryjności, w tym zwiększenie aktywności stron kosztem ograniczenia aktywności dowodowej sądu. Nowe przepisy przewidują ponadto liczne rozwiązania zmierzające do przyspieszenia postepowania karnego poprzez ograniczanie przypadków obligatoryjnego odraczania rozpraw oraz przewidując szersze zastosowanie idei mediacji w procesie karnym. Zasadnicza zmiana dotknie również postepowania odwoławczego poprzez jego istotne ograniczenie.

Jak przewidują nowe przepisy inicjatywa dowodowa należeć będzie przede wszystkim do stron postepowania, a więc oskarżyciela publicznego (prywatnego lub subsydiarnego) oraz oskarżonego i jego obrońcy. Sąd zachowa możliwość przeprowadzenia z urzędu określonego dowodu jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Rozwiązanie to w połączeniu z zasadą przeprowadzania dowodu wyłączenie w granicach tezy dowodowej widocznie zbliża postępowanie karne do cywilnego. Co więcej odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia, w przypadku wyrażenia zgody przez oskarżonego i nie przystąpienia pokrzywdzonego do postepowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego spowoduje umorzenie postepowania. W chwili obecnej odstąpienie takie nie wiąże sądu.

Zmieni się także kwestia uczestnictwa w rozprawie oskarżonego. W ramach nowych przepisów uczestnictwo to z obowiązku, którego niedochowanie wymusza odraczanie rozpraw zmienia się w uprawnienie, z którego nieskorzystanie nie wpływa na bieg postepowania.   

W odniesieniu do postępowania odwoławczego nowelizacja przewiduje istotne zmiany w ramach granic orzekania. Dotychczasowe niezwiązanie sądu zarzutami apelacyjnymi oraz obowiązek dokładnego zbadania sprawy w zaskarżanej części z urzędu ustąpi miejsca zasadzie ograniczenia możliwości rozpoznania sprawy do granic zarzutów apelacyjnych. Nowa ustawa wprowadza zatem na strony większą odpowiedzialność za ich własne działania, ograniczając co do zasady możliwość naprawy przez sąd błędnie określonych zarzutów apelacyjnych. Ponadto strony pozbawione będą możliwości zarzucania w apelacji braku przeprowadzenia przez sąd określonego dowodu, jeżeli same go nie wnioskowały w postepowaniu pierwszej instancji.

W celu mobilizacji stron do aktywnego uczestnictwa i przyspieszenia postepowania nowelizacja wprowadza zapis ograniczający możliwość wskazywania w postępowaniu odwoławczym nowych dowodów tylko do sytuacji, gdy strona nie mogła z nich skorzystać na wcześniejszym etapie.

Nowa ustawa to także możliwość szerszego wykorzystania instytucji mediacji. Pomimo niewątpliwych zalet tej instytucji, sprowadzających się do jej wpływu na załagodzenie powstałego w wyniku czynu zabronionego konfliktu społecznego, pomniejszeniu odpowiedzialności oskarżonego oraz pełniejszego zabezpieczenia interesu pokrzywdzonego, jest ona do tej pory stosunkowo rzadko wykorzystywana w polskim prawie karnym. Wprowadzone przepisy mogą zmienić ten stan rzeczy przewidując możliwość umorzenia toczącego się postępowania karnego w przypadku naprawienia przez niekaranego uprzednio sprawcę szkody będącej wynikiem przestępstwa lub zadośćuczynienia wyrządzonej pokrzywdzonemu krzywdzie. Będzie to jednak wciąż rozwiązanie dodatkowe o charakterze dobrowolnym, uzależnione od zgody oskarżonego i pokrzywdzonego.

Pozostałe zmiany to m.in. wydłużenie terminu do wniesienia wniosku o naprawienie szkody. Od 1 lipca 2015 r. wniosek ten pokrzywdzony będzie mógł złożyć aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują tę możliwość jedynie do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej.

Nowa ustawa poszerza także rozumienie pojęcia wątpliwości, które należy rozstrzygać na korzyć oskarżonego. Zgodnie z jej brzmieniem na korzyść oskarżonego należy orzekać wszelkie wątpliwości, których faktycznie nie usunięto postępowaniem dowodowym, nie jak dotychczas tylko te, których nie można było usunąć. Rozwiązanie to związane jest bezpośrednio ze wspomnianym wcześniej ograniczeniem inicjatywy dowodowej sądu. 

Piotr Gładysz

Nowe wzory zeznania SD-3 i deklaracji PCC-3

Od dnia 1 września 2014 r. będą obowiązywały nowe formularze zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 i deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3. Przy czym stare formularze mogą być jeszcze stosowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

Powyższe jest efektem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2014 poz. 939) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2014 poz. 940).

Paulina Wrzosek

Nowelizacja specustawy drogowej z 2012 r.

W dniu dzisiejszym opublikowano ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. 2014 poz. 929). Nowelizacja wejdzie w życie 16 lipca.

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy, którzy pracowali przy budowie autostrad i dróg ekspresowych jako podwykonawcy i nie dostali zapłaty za pracę, mogą zwrócić się o wypłatę zaległych należności bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prawo takie przysługiwało dotychczas tylko mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Rozwiązanie takie podważył jednak Trybunał Konstytucyjny (K 37/2012) i to jego wyrok zmusił rząd do zmiany przepisów.

Paulina Wrzosek

Odpis księgi wieczystej oraz zaświadczenie z krajowego rejestru karnego dostępne online

W dniu 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Nowe przepisy umożliwiają pobranie (za opłatą - 20 zł) odpisu księgi wieczystej w postaci pliku PDF. Tak pobrany odpis ma moc dokumentu o wartości tradycyjnego odpisu.

Nowe przepisy umożliwią składanie online wniosku o wydanie dokumentu w postaci papierowej, który zostanie przesłany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych wnioskodawcy drogą pocztową. 

Nowelizacja wprowadza także nowe narzędzia dla notariuszy i komorników sądowych. Będą oni mieli możliwość odszukać online daną nieruchomość i jej księgę wieczystą na podstawie różnych kryteriów, takich jak adres, czy nazwisko lub PESEL właściciela.

W dniu 1 lipca 2014 r. w życie wchodzi również nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz nowa usługa umożliwiająca złożenie zapytania i uzyskanie odpowiedzi z KRK przez Internet - bez konieczności udania się do Biura Informacyjnego KRK lub Punktu Informacyjnego KRK.

Zaświadczenie z KRK będzie można uzyskać za pośrednictwem e-Platformy i będzie ono generowane jako dokument elektroniczny w formacie XML. Na e-Platformie będzie dostępna również jego wizualizacja w postaci pliku PDF.

Nowelizacja obniża także opłaty za wydanie zaświadczeń z dotychczasowych 50 zł za uzyskanie informacji o osobie i 100 zł za uzyskanie informacji o podmiocie zbiorowym do 30 zł – w przypadku zapytania złożonego w formie papierowej oraz 20 zł, gdy zrobimy to przez Internet, niezależnie od rodzaju zapytania.

Paulina Wrzosek

Reklamacja usług telekomunikacyjnych na nowych zasadach

Z  dniem 8 czerwca b.r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dotyczące zasad składania i rozpatrywania reklamacji usług telekomunikacyjnych. Zmiana dotyczy możliwości dokonania przez użytkownika wyboru w zakresie formy udzielenia odpowiedzi na zgłoszona reklamację przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Abonent ma możliwość wskazania na formę tradycyjną bądź drogę elektroniczną. Brak wyboru formy spowoduje, że odpowiedź zostanie udzielona w takiej formie w jakiej została złożona reklamacja.

Dotychczas odpowiedź zawsze udzielana była w formie tradycyjnej.

Milena Otczyk-Borawska

Niekonstytucyjne przepisy w zakresie odpłatności za drugi kierunek studiów

W wyroku z dnia 5 czerwca b.r. (sygn. akt K 35/11) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów przewidujących odpłatność za drugi kierunek studiów. Chodzi o regulację art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz ust. 1b, a także art. 170a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Trybunał uznał, że są one niezgodne z art. 70 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji. Ponadto Trybunał orzekł, że niekonstytucyjne przepis przestaną obowiązywać z upływem 30 września 2015r. co oznacza, że jeszcze obejmą studentów w roku akademickim 2014/2015.

Milena Otczyk-Borawska