Główna nawigacja

Do pobrania

Upoważnienie do obrony - wzór

Oskarżony (w postępowaniu przygotowawczym - Podejrzany) może ustanowić Obrońcę. Obrońcą może być jedynie Adwokat. Upoważnienie do obrony może zostać udzielone na piśmie lub ustnie do protokołu. Oskarżony może mieć do trzech obrońców w jednej sprawie. Ustanowienie Obrońcy uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeśli upoważnienie nie zawiera ograniczeń. Upoważnienie do obrony nie podlega opłacie skarbowej.

Ustanowienie obrońcy dla osoby pozbawionej wolności - wzór

Jeżeli Oskarżony lub Podejrzany jest pozbawiony wolności (tj. zatrzymany lub tymczasowo aresztowany), wówczas Obrońcę może ustanowić inna osoba. Osoba ta nie musi być osobą najbliższą dla Oskarżonego. O ustanowieniu Obrońcy niezwłocznie zawiadamia się Oskarżonego lub Podejrzanego. Umocowany w tym trybie Adwokat jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych dla Obrońcy. Upoważnienie do obrony nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo w postępowaniu karnym - wzór

Strona postępowania karnego inna niż Podejrzany albo Oskarżony (Pokrzywdzony, podmiot odpowiedzialny posiłkowo, interwenient, etc.) może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być Adwokat lub Radca prawny. Osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w postępowaniu. Dotyczy to np. zatrzymanego któremu nie przedstawiono zarzutów, osoby u której dokonano zatrzymania rzeczy, żądającego zwrotu rzeczy zajętej, itp. Złożenie pełnomocnictwa w postępowaniu karnym nie podlega opłacie skarbowej.